MIG 008 Migration Reitsafari am Kilimanjaro, Tansania